Statut

Statut Udruženja rok muzičara Srbije – URMUS

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na  Skupštini udruženja održanoj dana 29.11.2015. u prostorijama Udruženja u Beogradu usvojen je novi:

Statut

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

“Udruženje rok muzičara Srbije” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti MUZIČKE KULTURE, zalažući se za afirmaciju rok muzike i srodnih muzičkih pravaca, afirmaciju rok autora i izvođača i autora i izvođača srodnih muzičkih pravaca

Ciljevi udruženja

Član 2.

 • zalaganje za afirmaciju rok muzike i srodnih muzičkih pravaca, afirmaciju rok autora i izvođača i autora i izvođača srodnih muzičkih pravaca
 • promocija rok muzike članova Udruženja
 • organizovanje na neprofitnoj osnovi za potrebe svojih članova koncerata i festivala kao promocije projekata članova Udruženja
 • zalaganje za zaštitu autorskih prava članova Udruženja
 • zalaganje za obezbeđenje putnih i transportnih olakšica za članove Udruženja
 • zalaganje za olakšice pri nabavci muzičkih instrumenata i muzičke opreme, za članove Udruženja, na neprofitnoj osnovi
 • Istraživanja domaćeg i stranog tržišta radi promovisanja autorske rok muzike, članova Udruženja, na neprofitnoj osnovik
 • kordinacija rada na razvoju i usavršavanju rada članova udruženja
 • zalaganje za usavršavanje i specijalizaciju članova Udruženja u oblasti muzike i delovanja u muzičkom stvaralaštvu

.
Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito se:

 • zalaže za unapređenje regulisanja obaveznog socijalnog i penzionog osiguranja svojih članova
 • propagiranje rada, ciljeva i aktivnosti udruženja

Naziv i sedište

Član 4.
Naziv Udruženja je: “UDRUŽENjE ROK MUZIČARA SRBIJE”.
Skraćeni naziv je: “URMUS”
Udruženje ima sedište u Beogradu ulica Molerova broj 62.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi komisija koju formira Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja
 • bira i bude biran u organe Udruženja
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja
 • plaća članarinu
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor

Unutrašnja organizacija

Član 8.
Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 • donosi plan i program rada
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
 • usvaja druge opšte akte Udruženja
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima 5 članova, koje čine predsednik Upravnog odbora i četiri člana Upravnog odbora, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat predsednika Upravnog odbora je 4 (četiri) godine, a mandat članova Upravnog odbora traje 2 (dve) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja
 • formira komisije za prijem novih članova
 • izdaje svojim članovima Izvode iz sopstvene evidencije (Potvrde)
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima
 • donosi finansijske odluke
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje
 • odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 13.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 14.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima srodne aktivnosti, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 15.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.
Udruženje može, radi ostvarivanja ciljeva, pribavljati sredstva na neprofitnoj osnovi od prodaje muzičkih proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica i promocija autorskih neafirmisanih rok projekata, članova Udruženja.
Udruženje takođe može, radi ostvarivanja ciljeva,  pribavljati sredstva na neprofitnoj osnovi i od prodaje karata na festivalima i koncertima koje organizuje Udruženje za svoje članove, kao promocije njihovih projekata.

Prestanak rada udruženja

Član 16.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja.

Član 17.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 18.

Udruženje ima pečat okruglog oblika uobičajne veličine na kojem je po obodu ispisano: UDRUŽENjE ROK MUZIČARA SRBIJE, a u sredini ispisano: BEOGRAD.

Član 19.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 20.

Ovaj statut stupa na snagu dana 29.11.2015.godine, danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.

Predsedavajući skupštine Udruženja
Nemanja Savić